s
 
 
 

PREZENTARE GENERALA AJPIS - IASI


INFORMATII DE INTERES PUBLIC  a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;

 - HOTARARE Nr. 1285/2008 privind aprobarea Statutului propriu de organizare si functionare al Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale

 - HOTARARE Nr. 151/13.03.2012 privind aprobarea Statutului propriu de organizare si functionare al Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala

 - OUG 113/2011 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala, publicata in M.Of. 921/2011, intra in vigoare la 01.01.2012 oug 113/2011 abroga OUG 116/2007 privind organizarea si functionarea ANPS si OUG 130/2006 privind Inspectia Sociala

 

b)structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice;

 Conform structurii organizatorice aprobate prin Decizia Directorului General al Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala nr. 264/28.10.2013, Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Iasi functioneaza cu un numar de 40 posturi, din care 2 sunt posturi de conducere, iar 38 sunt posturi de executie.

 ____________________________________________________________________________

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL


Luni
08:30 - 18:00
Marti
08:30 - 16:00
Miercuri
08:30 - 16:00
Joi
08:30 - 16:00

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL - FORMULARE EUROPENE
Luni
08:30 - 14:00
Marti
08:30 - 14:00
Miercuri
08:30 - 14:00
Joi
08:30 - 14:00


c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;

 

d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet

 

denumirea: AGENTIA JUDETEANA PENTRU PLATI SI INSPECTIE SOCIALA IASI 
sediul: Iasi, cod postal: 700001, Strada Strapungere Silvestru nr. 1, Bloc L 6-7
telefon/fax:   0232213887
adresa email: mailto:ajps_is@yahoo.com 
adresa web:  http://www.ajpsiasi.ro//

 

e) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil - se pot consulta la sediul AJPIS Iasi

    Conform bugetului aprobat de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala inregistrat la Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Iasi cu numarul 25482/05.11.2013, fondul de salarii alocat Agentiei Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala Iasi pentru anul 2013 este de 1.561.500 lei. In aceasta suma sunt incluse si contributiile angajatorului catre bugetul de stat.

   Prin Lista obiectivelor de investitii pe anul 2013 cu finantare integrala sau partiala de la bugetul de stat repartizate pentru Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala iasi, inregistrata la Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Iasi cu numarul 25482/05.11.2013, este aprobata la capitolul "cheltuieli de investitii" suma de 6500 lei.

    Conform bugetului aprobat de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala inregistrat la Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Iasi cu numarul 25482/05.11.2013, bugetul pentru anul 2013 destinat reparatiilor curente este de 0 lei.

 

f) programele si strategiile proprii - se pot consulta la sediul AJPIS Iasi 

 

g) lista curpinzand documentele de interes public - se poate consulta la sediul AJPIS Iasi

 

h) lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii - se poate consulta la sediul AJPIS Iasi


 i) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate


                                                                         PREZENTARE  

   În 2007, prin O.U.G. nr. 116 s-a aprobat înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Muncii Familiei şi Protecţiei Sociale.

   A.J.P.S. Iaşi funcţionează în subordinea A.N.P.S. ca serviciu public deconcentrat, cu personalitate juridică,  finanţată de la bugetul de stat, începând cu data de 01.11.2008.

   

ATRIBUTII


 

  În domeniul organizatoric:

 • a) gestionează bunurile din domeniul public sau privat pe care le are în proprietate şi/ sau în folosinţă, după caz;
 • b) realizează selecţia şi formarea profesională a personalului la nivel teritorial, în conformitate cu planul stabilit de Agenţie în domeniu;
 • c) verifică respectarea obligaţiilor prevăzute în convenţiile sau în contractele încheiate potrivit legii;
 • d) asigură îndrumarea şi controlul activităţii agenţiilor locale.


  În domeniul financiar:

 • a) aplică legislaţia privind acordarea şi plata prestaţiilor sociale, precum şi a programelor de finanţare în domeniul asistenţei sociale derulate de acestea;
 • b) fundamentează şi propune Agenţiei proiectul bugetului de funcţionare, bugetului pentru plata prestaţiilor sociale, precum şi proiectul bugetului pentru implementarea programelor de finanţare în domeniul asistenţei sociale;
 • c) propun Agenţiei indicatorii de fundamentare ai bugetului pentru plata prestaţiilor sociale şi pentru implementarea programelor de finanţare în domeniul asistenţei sociale;
 • d) administrează bugetul de funcţionare, bugetul pentru plata prestaţiilor sociale, precum şi bugetul pentru implementarea programelor de finanţare în domeniul asistenţei sociale;
 • e) realizează activitatea de evidenţă contabilă a execuţiei bugetare pentru bugetul alocat;
 • f) asigură utilizarea eficientă a tuturor fondurilor pe care le administrează;
 • g) elaborează, implementează şi cofinanţează programe de activitate proprii şi acţiuni specifice privind domeniul său de activitate;
 • h) verifică îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate privind stabilirea drepturilor la prestaţii sociale;
 • i) stabilesc dreptul la prestaţii sociale şi efectuează plata acestora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • j) identifică situaţiile în care s-au efectuat plăţi necuvenite solicitanţilor;
 • k) recuperează drepturile încasate necuvenit de beneficiari, în condiţiile legii;
 • l) elaborează programe de investiţii anuale.

  În domeniul reprezentării:

 • a) asigură reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti, conform legii;

  În domeniul sistemului de informaţii:

 • a) utilizează sistemul de informaţii conform cu instrucţiunile şi instrumentele de gestiune a informaţiei, stabilite de Agenţie;
 • b) asigură funcţionarea, mentenanţa, actualizarea şi utilizarea în bune condiţii a ansamblului de resurse, componente şi programe care constituie sistemul de informaţii;
 • c) asigură gestiunea bazelor de date referitoare la sistemul de informaţii privind prestaţiile sociale la nivel teritorial;
 • d) actualizează baza de date cu privire la beneficiari şi prestaţiile sociale acordate;
 • e) asigură caracterul confidenţial al datelor personale ale solicitanţilor şi beneficiarilor de prestaţii sociale.
 
OBIECTIVE AJPIS IASI

________________________________________________________________________ 

 Obiective generale stabilite :

 1.Eficientizarea utilizării fondurilor destinate asigurării plăţii de beneficii sociale şi a altor programe privind serviciile sociale susţinute din bugetul de stat prin bugetul M.M.F.P.S.P.V. cu următoarele obiective specifice :

1.1  Administrarea şi gestionarea fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru plata beneficiilor de asistenţă socială, precum şi a celor destinate programelor sociale ;                       

      1.2 Asigurarea unui sistem eficient şi integrat de gestionare şi plată a beneficiilor de asistenţă socială la nivel judeţean;

      1.3 Prevenirea erorii, fraudei şi corupţiei în sistemul de acordare a beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale;

      1.4 Monitorizarea modului de acordare a sumelor pentru plata beneficiilor de asistenţă socială şi pentru programele de servicii sociale;

   1.5 Organizarea şi asigurarea serviciilor de evidenta, stabilire/modificare/suspendare/ reluare şi plată a benefiicilor de asistenta sociala .

2. Eficientizarea activităţii in domeniul  său de activitate cu următoarele obiective specifice :

   2.1  Gestionarea eficientă a resurselor umane;

   2.2 Reprezentarea in instanţă a instituţei;

   2.3 Asigurarea  furnizarii informatiilor in domeniul de activitate al Agentiei ;

   2.4 Urmărirea aplicării şi respectării politicilor in domeniul  formării profesionale a   adulţilor, a prevederilor legale privind autorizarea  agentului de muncă temporară, a monitorizării  controlului autorizarii furnizorilor de formare profesională a adulţilor ;

   2.5 Asigurarea unui sistem de control managerial intern ;

   2.6 Prevenirea faptelor de corupţie la nivelul agenţiei;

   2.7 Asigurarea eficienţei utilizării resurselor financiare, umane şi de altă natură la nivelul intituţiei prin misiuni de audit.

 3.Imbunătăţirea calităţii serviciilor sociale  cu următoarele obiective specifice :

        3.1   Evaluarea, monitorizarea şi controlul serviciilor sociale ;

        3.2   Prevenirea excluziunii sociale.